Zahájení poskytování služeb na dálku

Před zahájením poskytování behaviorálních služeb na dálku je třeba nastavit pravidla, postupy a případně také vytvořit a realizovat úvodní školení rodičů o ABA a behaviorálních intervencích. Školení rodičů a dalších pečovatelů by mělo vycházet ze standardních školících postupů, které behaviorální analytik používá. Dále by měly být rodičům/pečovatelům předloženy dokumenty, které je informují o jejich právech v souvislosti s poskytovanými službami a povinnostech vyplývajících ze smlouvy o poskytování online intervencí (viz příloha D) (.pdf). Mezi další potřebné dokumenty patří například:

  • Smlouva o mlčenlivosti a zpracování osobních dat.
  • Zásady a postupy pro poskytovatele péče.
  • Informovaný souhlas s poskytováním behaviorálních služeb na dálku. 

Smlouva o mlčenlivosti a zpracování dat

Smlouva o mlčenlivosti a zpracování osobních dat by měla být zákonným zástupcům klienta poskytnuta před zahájením poskytování služeb a měla by se zaměřit zejména na správu dat při poskytování behaviorálních služeb na dálku. Dohoda by měla být sepsána tak, aby byla srozumitelná i laikovi. Měla by obsahovat body týkající se toho, kdo bude mít přístup k datům, kde budou data uložena, jak jsou nastavena bezpečnostní opatření při správě dat týkajících se klienta (ukládání, přenos a likvidace dat). Dále by v dohodě mělo být vyjasněno, jaký bude postup v případě narušení důvěrnosti dat a jaká jsou rizika spojená se ztrátou důvěrnosti dat.

Zásady a postupy pro poskytovatele intervence

Pečovatel/rodič by měl být srozumitelně informován o zásadách a postupech pro poskytování behaviorální intervence na dálku. Zásady by měly zahrnovat informace o očekáváních od sezení a jasně vymezovat povinnosti rodičů/pečovatelů a poskytovatelů intervence. Dokumenty musí odpovídat právnímu vymezení poskytování behaviorálních služeb na dálku v dané zemi. Dokumenty se zásadami a postupy na by měly být vypracovány se zřetelem na vybraný model poskytování online služby. Zásady a postupy by se měly zabývat např. otázkami:

  • Plánování a rušení sezení
  • Plateb
  • Legálnosti
  • Účasti a spolupráce pečovatelů

Informovaný souhlas

Před zahájením poskytování služeb je ze strany zákonného zástupce klienta nutné podepsat informovaný souhlas. Stejně jako dohoda o mlčenlivosti a zpracování dat by i informovaný souhlas měl být napsán tak, aby byl srozumitelný i laikovi a měl by obsahovat informace o tom, jaké technologie budou použity, jak je ošetřeno sdílení údajů o klientovi, jaká jsou rizika a benefity specifické pro behaviorální služby na dálku a s čím zákonní zástupci klienta výslovně souhlasí svým zapojením do těchto služeb. Příklad dohody o informovaném souhlasu naleznete v příloze E (.pdf). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info