Behaviorální hodnocení na dálku

Proces behaviorálního hodnocení klienta pro přípravu behaviorálního plánu a plánu rozvoje dovedností probíhá na dálku podobně, jako v případě, že je možné službu provádět osobně. V ideálním případě by měly být dodrženy stejné kroky a postupy. Tak jako při osobním hodnocení by měla proběhnout dohoda s pečovatelem o tom, jaké dokumenty budou behaviorálnímu analytikovi poskytnuty. Při poskytování služeb na dálku by však měly být zahrnuty také následující kroky: 

  • Před zahájením hodnotícího procesu by vám pečovatel do určitého data měl zaslat poštou nebo e-mailem kopie všech potřebných dokumentů (např. individuální vzdělávací program, behaviorální plány z minulosti atd.).
  • Naplánování nepřímých hodnocení na dálku (např. strukturovaný rozhovor po telefonu nebo přes videohovor atd.).
  • Poskytnutí checklistu pro přípravu místa, kde bude hodnocení probíhat (např. úpravy prostředí, umístění kamery, potřebné materiály atd.).
  • Vytvoření pohotovostního plánu pro případ ukončení procesu behaviorálního hodnocení na dálku (postup pro případ, že je nutné ukončit hodnocení v jeho průběhu, například z důvodu výskytu nebezpečného chování klienta). 

Checklist technologické přípravy před behaviorálním hodnocením

Proces behaviorálního hodnocení na dálku vyžaduje velké osobní zapojení pečovatele. V ideálním případě by proto bylo vhodné pečovatele předem proškolit a objasnit mu, jak bude hodnocení probíhat a proč. K hladšímu průběhu hodnocení může přispět také vytvoření checklistu technologické přípravy pro pečovatele. Tento checklist by měl pomoci zajistit, aby pečovatel předem připravil domácí prostředí a všechny potřebné materiály. Checklist by měl obsahovat následující pokyny: 

 Před zahájením online setkání zkontrolujte internetové připojení.

 Zkontrolujte, zda jsou tablet, počítač či jiná používaná technologie plně nabité.

 Před zahájením online setkání zkontrolujte, zda funguje reproduktor, mikrofon a kamera. 

 Zajistěte, aby v místnosti byla dobrá viditelnost (např. odstraňte všechny nepotřebné předměty, zatáhněte/odtáhněte žaluzie, nastavte světla, umístěte vhodně kameru atd.).

 Mějte u sebe požadované věci a vybavení (např. předměty používané pro hodnocení preferencí klienta). 

 Zajistěte, aby v prostředí, kde bude online setkání probíhat, nebyly přítomny jiné osoby a byla tak zachována důvěrnost sezení.

 V případě, že sezení probíhá v domácím prostředí klienta, zajistěte, aby na sourozence dohlížela jiná osoba než pečovatel, který absolvuje sezení s klientem.

 Zajistěte, aby u sezení nebyla v místnosti přítomna domácí zvířata.

 Zavřete dveře do místnosti nebo proveďte jiné úpravy prostředí tak, aby klient zůstával v zorném poli kamery.

 Projděte si poskytnuté tipy pro omezení reaktivity klienta (účinků pozorování na chování klienta). 

Checklist pro online hodnocení chování 

Před prováděním hodnocení problémového chování nebo dovedností na dálku by měl pečovatel dostat stručné instrukce o tom, co se od něj očekává. Je možné, že bude opět potřeba jej předem proškolit ohledně toho, jaké materiály se budou během hodnocení používat a jak bude probíhat sběr dat. Po této přípravě by měl pečovatel obdržet další checklist, shrnující jeho povinnosti během sezení. Konkrétní položky tohoto checklistu závisí na typu prováděného hodnocení a na tom, jaká je role pečovatele při hodnocení. Checklist by měl obsahovat odpovědi na následující otázky a pokyny: 

 Ve kterých částech bytu/domu bude hodnocení probíhat (např. v dětském pokoji, v kuchyni, na zahradě)?

 Na jakých místech bude hodnocení probíhat (např. u stolu, na koberci, na pohovce)?

 Jakým způsobem se bude hodnocení účastnit rodič/pečovatel?

 Kde se budou během hodnocení nacházet ostatní členové rodiny/domácnosti?

 Je prostor, kde bude probíhat hodnocení uklizený a zbavený nečistot?

 Je prostředí hodnocení bez rušivých vlivů, úroveň hluku vhodná pro sezení?

 Je teplota, větrání a osvětlení přiměřené?

 Může se dítě a pečující během hodnocení pohybovat v různých částech domova?

 Je zajištěn volný přístup k preferovaným věcem (např. hračkám, aktivitám)?

 V případě, že hodnocení bude probíhat i na zahradě, je tato oplocena?

 Je na zahradě bazén nebo trampolína?

 Je nábytek stabilní / připevněný ke stěnám?

 Jsou na místech hodnocení křehké nebo rozbitné předměty?

 Jsou v domě domácí zvířata? Pokud ano, uveďte jejich počet a plemeno:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info