Posouzení technického vybavení rodiny klienta

S každou rodinou klienta, která se má do poskytování služby na dálku zapojit, je třeba provést posouzení technického vybavení a způsobilosti a zjistit, zda má přístup k technologiím potřebným k tomu, aby jim bylo možné službu poskytovat. Je tedy třeba zjistit, zda má rodina připojení k internetu, potřebný hardware a software, potřebné technologické znalosti a ochotu se učit pracovat s novými technologickými aplikacemi. Po zjištění těchto informací je teprve možné určit, zda je poskytování služby na dálku pro daného klienta a jeho rodinu vhodné. 

Termínem rodina klienta označujeme rodiče dítěte s neurovývojovým postižením, kteří se typicky podílí na behaviorální intervenci. Může se však jednat také o jiné rodinné přislušníky nebo pečovatele.

Technologické posouzení

S rodinou potencionálního klienta provedeme pohovor nebo telefonicky rozhovor, při kterém položíme následující otázky:

 1. Připojujete se k internetu pomocí kabelového připojení, bezdrátového připojení nebo mobilního telefonu?
 2. Je váš přístup k internetu nějak datově omezený?
 3. Máte stolní počítač, notebook, tablet nebo telefon?
 4. Máte k dispozici webovou kameru (interní nebo externí)?
 5. Má vaše zařízení možnost připojení bezdrátových sluchátek s mikrofonem?
 6. Máte přístup k externím reproduktorům pro své zařízení?
 7. Jaké aplikace pro videokonference nebo videochaty znáte?
 8. V jakých aplikacích už máte účty a můžete je pohodlně používat?
 9. Jaký antivirový software v současné době používáte?
 10. Měli byste zájem o školení o nových technologiích? 

Analýza a posouzení výsledků

Po prozkoumání způsobilosti rodiny potenciálního klienta společně projděte jejich technologická omezení. Prodiskutujte překážky v oblasti připojení, hardwaru, softwaru a jejich znalostí. Pokud dojdete k rozhodnutí, že rodina potencionálního klienta má technologie a dovednosti potřebné k tomu, aby mohla využívat behaviorální služby na dálku, můžete přejít k dalšímu kroku. Pokud ne, zvažte, zda byste vy nebo vaše organizace mohla pomoci některé z překážek překonat poskytnutím:

 • Přístupu k potřebnému hardwaru nebo softwaru.
 • Pomoci při získání lepšího připojení k internetu.
 • Technologického školení. 

Pokud vaše organizace může zapůjčovat rodinám klientů potřebné vybavení, nezapomeňte stanovit jasné podmínky pro jeho používání. Pro školení je možné využívat bezplatné technologické zdroje a semináře, které jsou k dispozici na internetu (např. na webu www.linkedin.com/learning/).

Pokud se rozhodnete, že překážky poskytování behaviorálních služeb na dálku je možné odstranit, zvažte sepsání smlouvy s rodinou klienta, v níž bude uvedeno, jaká školení je třeba absolvovat nebo jaké vybavení je třeba zakoupit před zahájením poskytování služeb.

Dále si s rodinou klienta ujasněte, jaká bude reálná dostupnost sezení na dálku v důsledku jejich technologických omezení (např. omezení vyplývající z nedostatečného přístupu k internetu, omezeného množství dat nebo rychlosti přenosu). 

Nakonec můžete zvážit také posouzení postojů klientovy rodiny k poskytování služeb na dálku. Rodina s pozitivním postojem se pravděpodobně bude zapojovat více, a proto bude mít lepší výsledky. Dotazování ohledně postoje k poskytování behaviorálních služeb na dálku může zahrnovat některé z níže uvedených otázek. Kromě toho se můžete zeptat také na otázky ohledně názorů pečujících osob na intervence založené na ABA obecně.:

 • Domníváte se, že je možné poskytovat ABA intervence na dálku?
 • Myslíte si, že využívání ABA intervence na dálku pro vás bude jednoduché?
 • Myslíte si, že využívání ABA intervence na dálku může zvýšit kvalitu života dítěte a vaší rodiny?
 • Myslíte si, že jste schopni dostát závazkům, vyplývajícím z účasti na ABA intervencích poskytovaných na dálku? 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info